Ik zoek pasvorm tractormatten voor mijn:

Verkoopvoorwaarden

Algemeen

Wanneer een koper bij matten-online een order plaatst, wordt deze daarbij geacht, deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden. Deze verkoopvoorwaarden zijn via de website: Matten-online.nl te raadplegen, en voor iedereen inzichtelijk. Wanneer de verkoper tijdens de communicatie uitdrukkelijk of stilzwijgend achterwege laat om aan deze verkoopvoorwaarden te benoemen, doet niets af van de geldigheid daarvan. De koper heeft recht op een eerlijke behandeling wat berust op redelijkheid, wat gebaseerd is op deze alg. verkoopvoorwaarden en de wettelijke kaders. 

Offertes, orders 

Alle offertes die per e-mail, brief of fax verzonden worden zijn geheel vrijblijvend. Matten-online.nl zal zich zoveel mogelijk proberen te houden aan de opgegeven levertijden. Wanneer deze meer dan 10 werkdagen overschreden wordt mag de koper overgaan tot ontbinding van de overeenkomst. Wanneer binnen een bepaalde periode prijzen worden verlaagd op de website betekend dat niet dat de prijs van de openstaande bestelling veranderd.

Risico na aflevering 

Het risico van de goederen, gaat bij aflevering door Matten-online.nl over op de koper in overeenstemming met de leveringsconditie, dit laatste in overeenstemming met de 'incoterms' zoals gepublicieerd door de internationale Kamer van Koophandel, en deze voorwaarden over eigendomsoverdracht.

Betalingen, verzuim 

De factuur wordt per e-mail verstuurd. Deze moet binnen 14 (dertig) dagen betaald worden na de factuurdatum, of op de factuur aangegeven termijn. Wanneer de koper kiest voor betaling onder rembours, dan geldt de gemailde factuur als betalingsbewijs. Indien de koper niet binnen de afgesproken betalingstermijn betaald, vervalt de overeenkomst, en behoud matten-online.nl zich het recht om de eventuele korting in te trekken. Wanneer gekozen is voor betaling na verzending, dan geld behoud Matten-online.nl zich het recht voor om de vordering ter incasso uit handen te geven, en een bedrag van 15% van de in te vorderen hoofdsom met een minimum van 150 euro op te eisen, onverminderd de eventueel door de koper verschuldigde gerechts- en/of executiekosten.

Eigendomsvoorbehoud 

Door de aflevering van zaken gaat wel het risico maar niet de eigendom van die zaken over van Matten-online.nl op de koper. Matten-online.nl behoudt de eigendom van de desbetreffende zaken voor totdat de koper aan al zijn prestaties verbonden aan de desbetreffende aflevering, inclusief die welke zijn verschuldigd op grond van diens verzuim, heeft voldaan.

Garanties

Matten-online.nl heeft aan zijn verplichtingen voldaan als de zaken zijn afgeleverd volgens de overeengekomen kwaliteit en kleur. Wanneer niet uitdrukkelijk een kwaliteit is overeengekomen, dan moeten de geleverde goederen overeenkomen met de producten die omschreven zijn op de factuur. Er wordt geen garantie gegeven wanneer de producten voor andere doeleinden wordt gebruikt als waar het voor geschikt is. De koper is gehouden om de kwaliteit en de eigenschappen van de afgeleverde goederen te controleren, voordat deze worden gebruik, en dat binnen 8 dagen. Van de koper wordt verwacht dat hij/zij onderzoekt of het gebruik of de doorlevering van de geleverde goederen enige schending oplevert van de intellectuele of industriƫle eigendomsrechten van derden. Matten-online.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de geleverde producten.

Overmacht

Wanneer volgens wettelijke regels Matten-online.nl zich kan beroepen op overmacht kan de koper geen vordering tot schadevergoeding tegen Matten-online.nl instellen.

Ontbinding

Ingeval van verzuim, zoals bedoeld in artikel 4, of als de koper verplichtingen die uit een overeenkomst met Matten-online.nl niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt is Matten-online.nl gerechtigd elke overeenkomst met de koper terstond ontbonden te verklaren.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

Op de overeenkomst is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing. Voor de beslissing van geschillen zal de uit hoofde van het onderwerp van het geschil bevoegde Rechter in het Arrondissement te Zwolle in het geding steeds bevoegd zijn, onverminderd het recht van verkoper een afnemer te doen dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats. In geval de koper buiten Nederland woonachtig is, zal voor de beslissing van geschillen, uitsluitend de rechtbank te Zwolle bevoegd zijn, behoudens hoger beroep en/of cassatie. Onder woonplaats wordt ten aanzien van rechtspersonen in het vorenstaande verstaan de plaats van de statutaire zetel van de rechtspersoon. We zijn statutair gevestigd op: Sisalstraat 15, 8281 JJ Genemuiden. We zijn te bereiken voor geschillen op: +31 38-3854495.

Samenvatting rechten klant:

Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. Wij brengen dan geen verzend- of administratiekosten in rekening. Wij mogen wel voorwaarden verbinden aan het retoursturen. De bestelde producten moeten uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden, als dit niet gebeurd kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geld niet voor de producten waar duidelijk een andere levertijd voor staat aangegeven. Als de klant het pakket binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, zijn wij gehouden het bedrag binnen 30 dagen terug te betalen. De afkoelingsperiode geld niet voor: Aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt (een automattenset op maat, volgens een opgestuurde vorm).